Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.technar24.eu ważny od 11.01.2017

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy TECHNAR, dostępny pod adresem: www.technar24.eu, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Właścicielem sklepu www.technar24.eu jest firma : B.U.H Technar Roman Jakubiec, ul. Lipowska 250, 34-324 Lipowa, NIP PL 553 223 14 58,

 3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: B.U.H. Technar, ul. Bystrzańska 114, 43-309 Bielsko-Biała, telefonicznie: 33 867-15-62, tel. kom. 509-277-096 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@technar24.eu.

 4. Towary dostępne w Sklepie są nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.

 5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym dla wygody kupujących prezentowane są zarówno w cenie netto bez podatku VAT jak i w cenie brutto z podatkiem VAT. Ceny netto wyświetlane są zawsze z adnotacją "netto". Za cenę wiążącą do zrealizowania zamówienia uważa się cenę obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.

 6. Kupującym w sklepie internetowym www.technar24.eu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta.

 8. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej.

 9. Przesyłki do krajów Unii Europejskiej wysyłane są wyłącznie po opłaceniu, nie wysyłamy przesyłek do krajów Unii Europejskiej w formie płatności "za pobraniem".
 10. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.technar24.eu przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 11. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

 12. Sklep internetowy www.technar24.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2

Definicje

Pojęciom stosowanym w regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Firma - B.U.H. Technar Roman Jakubiec, z siedzibą przy ulicy Bystrzańskiej 114 w Bielsku-Białej , REGON 072899705, numer NIP 5532231458, adres elektroniczny sklep@technar24.eu;

 3. Klient – podmiot kupujący od Firmy Produkty w Sklepie;

 4. Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień w Sklepie przypisanych Klientowi Zarejestrowanemu;

 5. Kupujący - oznaczaosobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

 6. Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Firmę za pośrednictwem Sklepu;

 7. Sklep – B.U.H. Technar Roman Jakubiec w oparciu którego prowadzi sprzedaż Produktów i Towarów, w szczególności lecz nie wyłącznie, z wykorzystaniem strony www funkcjonującej w Internecie w domenie technar24.eu

 8. Sprzedający - B.U.H. Technar Roman Jakubiec, z siedzibą przy ulicy Bystrzańskiej 114 w Bielsku-Białej , REGON 072899705, numer NIP 5532231458, adres elektroniczny sklep@technar24.eu;

 9. Towar - rzecz którą można nabyć w Sklepie;

 10. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży;

 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.technar24.euz wykorzystaniem Konta Klienta.

 2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądanie historii zamówień, edycję danych Kupującego oraz zmianę hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel sklepu www.technar24.eumoże wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem. Właściciel www.technar24.eu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia jeśli:

 3. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

 4. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa,

 5. działalność Kupującego narusza prawa osób trzecich,

 6. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalność,

 7. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,

 8. kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

 9. kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,

 10. podane przez Klienta dane adresowe są niepoprawne lub niezgodne z prawdą (podanie nieistniejącej miejscowości, ulicy, podanie fikcyjnych postaci w polu danych odbiorcy), a błędów tych nie udało się usunąć podczas kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 11. Oświadczenie o wypowiedzeniu przez Firmę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zostanie przesłane na podany przez Klienta podczas rejestracji adres e-mail. Następnie Konto Klienta zostanie trwale usunięte. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§4

Przedmiot transakcji i cena

 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu www.technar24.eu, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako dostępne. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 2. Właściciel Sklepu www.technar24.eu ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności Towaru. W takiej sytuacji obsługa Sklepu www.technar24.eu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

 3. Ceny produktów podawane są w „złotówkach” (PLN), dla wygody Klienta Sklep prezentuje również ceny netto produktów bez podatku VAT jak i ceny brutto z podatkiem VAT. Ceny netto wyświetlane są zawsze z adnotacją "netto".

 4. Wygląd, kształt, a zwłaszcza kolor produktu mogą odbiegać od prezentowanych w serwisie ze względu na rozdzielczość obrazu oraz typ matrycy monitora.

§5

Zamówienia oraz płatności

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 2. W przypadku nie opłacenia lub nie odebrania zakupionego towaru w ciągu 4 dni transakcja zostaje anulowana.

 3. Na wszystkie sprzedawane Towary i usługi Sklep wystawia dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu.

 4. Firma informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta jako nabywcy towaru nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, Niniejsza zgoda uprawnia również Sklep do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

 6. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz producentom (tylko i wyłącznie w przypadku reklamacji). Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

§6

Warunki zakupu

 1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest założenie Konta Klienta poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Sklepu i zalogowanie się do systemu.

 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego w sklepie zamówienia.

 4. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie numeru telefonu, umożliwi to kontakt z państwem w przypadku jakichkolwiek zmian, opóźnień oraz będzie przekazany kurierowi w celu ułatwienia dostawy produktu do państwa.

 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§7

Zmiana i anulowanie zamówienia

 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt drogą e-mailową: sklep@technar24.eu z tytułem „ANULOWANIE ZAMÓWIENIA”

 2. Klient może anulować zamówienie do momentu zakończenia przez B.U.H. Technar procedury zmierzającej do wysłania towaru do Klienta. Pracownik Sklepu www.technar24.eu informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe.

 3. Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego zamówienia poprzez Konto Klienta lub poprzez kontakt e-mailowy: sklep@technar24.eu.

 4. W przypadku nie opłacenia lub nie odebrania zakupionego towaru w ciągu 4 dni transakcja zostaje automatycznie anulowana.

§8

Warunki płatności i dostawy

 1. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju za pośrednictwem firm wysyłkowych.

 2. Za zamówiony towar Klient może zapłacić przelewem bankowym, bądź zapłacić przy odbiorze zamówienia u doręczyciela (tzw. płatność przy odbiorze). Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5000 zł brutto. W przypadku, gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie.

 3. W przypadku przedpłaty za zamówiony towar, płatności prosimy dokonać przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. nr konta 70 1050 1070 1000 0090 6885 5742 .

 4. Zamówienia z dokonaną wcześniej przedpłatą realizujemy po zaksięgowaniu państwa wpływu na nasze konto podane w paragraf 8 pkt 3. Brak przedpłaty należności za zamówienie w ciągu 4 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia powoduje jego anulowanie.

 5. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych (chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej) licząc od dnia otrzymania płatności, a w przypadku płatności za pobraniem od wysłania potwierdzenia złożonego przez Klienta Zamówienia na produkty dostępne z magazynu.

 6. Termin realizacji dostaw produktów dostępnych na zamówienie uzależniony jest od dostawców, zazwyczaj nie przekracza 14 dni roboczych.

 7. Informacje o produktach dostępnych na stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy wobec sprzedawcy do roszczeń z tytułu braków produktów. W przypadku braku dostępności produktów zamówienie nie będzie zrealizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowane zamówienie.

§9

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony na stronie www.technar24.eu towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

 2. W przypadku Państwa nieobecności kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku dwóch nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu firmy Technar.

§10

Koszty wysyłki

 1. Koszty wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicę są zgodne z poniższym cennikiem:

 2. Koszt wysyłki dla zamówień przed płaconych jest stały i wynosi 18,75 zł brutto dla produktów o wadze do 30kg oraz wymiarach 60x60x50 cm w innym przypadku cena dostawy wyliczana jest indywidualnie.

 3. Dla zamówień przedpłaconych powyżej 1000,00 zł brutto koszt wysyłki wynosi 0 zł.

 4. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze koszt przesyłki wynosi 25 zł brutto.

 5. Paczki wysyłamy na terenie naszego kraju, ewentualnie po wcześniejszym kontakcie ustalamy wysyłkę za granicę - koszt wysyłki za granicę uzależniony jest od wagi paczki i miejsca docelowego (wyliczany indywidualnie do zamówienia).

 6. Koszty transportu określone są w potwierdzeniu złożenia zamówienia i zostają zaakceptowane przez kupującego z chwilą potwierdzenia przez niego zamówienia.

§11

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (nie dotyczy firm) (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem (nie dotyczy firm) w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu (formularz dostępny jest na stronie www.technar24.eu w zakładce „formularz zwrotu” plik PDF)

 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z wykorzystaniem formularza wysłanego na adres e-mail: sklep@technar24.eu z tytułem „ZWROT”.

 3. Po otrzymaniu formularza Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

 4. Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie lecz nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Zwracany towar powinien być kompletny, nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie, wraz ze wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego. W przeciwnym razie B.U.H. Technar upoważnione jest do odmowy przyjęcia odstąpienia Klienta.

 6. Zwracany towar należy przesłać wraz z kompletem dokumentów (paragon, faktura VAT) na adres: B.U.H. Technar, Ul. Bystrzańska 114, 43-309 Bielsko Biała(z sugerowanym dopiskiem „ZWROT”) lub zwrócić go do biura Sprzedawcy: B.U.H. Technar na ulicy Bystrzańskiej 114 w Bielsku-Białej.

 7. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 8. a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

 9. b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

 10. c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 11. 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 13. Zwrot należności za zwrócony towar wraz z kosztami wysyłki ze sklepu do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) nastąpi po otrzymaniu zwracanego towaru i po oględzinach. W przypadku płatności kartą zwrot środków realizowany jest na kartę płatniczą, natomiast w przypadku płatności przelewem zwrot realizowany jest na wskazane konto.

 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza biurem Firmy nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

 15. jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczeń przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 16. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana i skalibrowana według specyfikacji Klienta/konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz mająca krótki termin przydatności do użycia,

 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu i jeżeli opakowanie zostało otwarte/rozpieczętowane po dostarczeniu towaru.

 19. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

§12

Gwarancja jakości

 1. B.U.H. Technar udziela Nabywcy towaru gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancyjny wskazany jest na dokumencie sprzedaży oraz liczy się od daty zakupu towaru. Towar posiadający Gwarancję Producenta, nie podlega warunkom gwarancyjnym B.U.H. Technar i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.

 2. Obowiązkiem gwarancji jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.

 3. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu towaru oraz dołączyć wskazany dokument w przypadku reklamacji towaru.

 4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

 5. Uprawnienia nabywcy towaru z tytułu udzielanej Gwarancji wygasają automatycznie:

 6. po upływie okresu Gwarancji

 7. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełnienia lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż B.U.H. Technar

 8. w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami B.U.H. Technar i producenta towaru

 9. w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej, w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru

 10. gwarancji nie podlegają części zużywające się w procesie użytkowania narzędzia lub produktu.

 11.   B.U.H. Technar nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

§13

Reklamacje

 1. W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności przewoźnika. Przed otwarciem przesyłki należy pokwitować jej doręczenie i sprawdzić:

  a) Ilość dostarczonych produktów

  b) czy istnieją ewentualne uszkodzenia przesyłki lub produktów.

 2. W przypadku niezgodności przesyłki z zamówieniem należy niezwłocznie spisać protokół w obecności przewoźnika. Protokół powinien zawierać datę, godzinę doręczenia i dokładny opis uszkodzeń lub braków w przesyłce. Protokół musi być podpisany przez przewoźnika i Kupującego. W przypadku spostrzeżeń braków lub uszkodzeń w produkcie w terminie późniejszym należy niezwłocznie skontaktować się z przewoźnikiem pod numerem podanym na liście przewozowym i zażądać przyjazdu przedstawiciela przewoźnika w celu spisania protokołu.

 3. Towar posiadający Gwarancję Producenta, nie podlega warunkom gwarancyjnym B.U.H. Technar i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.

 4. Reklamowany towar wraz z dokumentem sprzedaży oraz kartą gwarancyjną należy kierować do serwisu Producenta lub autoryzowanego puntu serwisu rekomendowanego przez producenta danego towaru. W innych przypadkach prosimy złożyć reklamację w formie elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: sklep@technar24.eu. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.

 5. Towar posiadający wady fabryczne zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu braku towaru w magazynie) sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru w tej samej cenie.

 6. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili wydania.

 7. B.U.H. Technar nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

 8. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej.

§14

Ochrona prywatności

 1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ( tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz . 926 , z późniejszymi zmianami) zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą Ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

 2. Podane przez Klienta dane teleadresowe wykorzystywane są do realizacji złożonych zamówień oraz do kontaktu z Klientem.

 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

 4. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz producentom (tylko i wyłącznie w przypadku reklamacji). Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§15

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego www.technar24.eu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§16

Komentarze i opinie

 1. Klient Sklepu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.

 2. Klient dodając komentarz i opinię tym samym wyraża zgodę na umieszczenie komentarzy i opinii lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.

§17

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

 5. B.U.H. Technar jest uprawnione do

  - zmiany ceny oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu w ciągu dnia

  - wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2015 r.

 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 8. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Regulamin sklepu internetowego www.technar24.eu ważny od 11.01.2017 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl